แบบไหนคือคุณ ในแบบมนุษย์ที่ต้องทำงาน หาเงิน เลี้ยงชีพ

เมื่อเราเป็นมนุษย์ที่ต้องทำงาน หาเงิน เลี้ยงชีพ หรือเลี้ยงอื่นๆ เรามาดูกันว่างานที่เราทำเหมาะกับเราหรือไม่ หรือถ้าเหมาะแล้วเราจะสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างไร ให้ได้อยู่กับสิ่งที่เรารัก งานที่เราทำ และเราต้องหาโอกาสอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้เป็นอาวุธสำคัญของเรา

 * จอห์น แอล ออลแลนด์ *  นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงบุคลิกภาพคนไว้ 6 แบบ คุณเป็นแบบไหนมาดูกัน

        1. แบบจริงจังไม่คิดฝัน

เหมาะกับกิจกรรมที่ใช้พละกำลัง ทำงานกลางแจ้งไม่ค่อยชอบสังคม เป็นคนที่่บากบั่น อดทน อาชีพที่่เหมาะ เช่น วิศวกร นักบิน สัตวแพทย์ ทหาร ช่างต่างๆ ครูสอนพลศึกษา ประมง ป่าไม้

2. แบบใช้เชาวน์ปัญญาและความคิด

ชอบสังเกตุ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาแบบมีหลักการ เชื่อมั่นในตนเอง มีความเห็นรุนแรง อุทิศให้กับงานเต็มตัว  อาชีพที่เหมาะ  เช่น แพทย์ เถสัชการ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักเคมี นักจิตวิทยา นักสังคม นักโบราณคดี

     3. แบบมีศิลปะ

ชอบกิจกรรมที่เป็นนามธรรม รักอิสระ มีความเป็นตัวเองสูง ชอบทำตามใจปราถนา รักศิลปะ       มักเก็บตัว อาชีพที่เหมาะ เช่น สถาปนิก มัณฑนากร จิตร นักหนังสือพิมพ์ นักแสดง บรรณารักษ์ ประชาสัมพันธ์

        4. แบบชอบสังคม

ชอบติดต่อ พูดคุย ให้ความรุู้ ร่าเริง หลีกเลี่ยง งานเครื่องยนต์ หรือวิทยาศาสตร์

อาชีพที่เหมาะ เช่น นักรัฐศาสตร์ พัฒนากร ตำรวจ นักแนะแนว พยาบาล ฝ่ายบุคคล     ผู้จัดการโรงแรม

     5. แบบกล้าคิดกล้าทำ

เป็นผู้นำ คิดริเริ่ม เชื่อมันใจตนเอง ชอบใช้ปัญญา ร่าเริงสนุกสนาน ทำตามอารมณ์

อาชีพที่เหมาะ เช่น นักธุรกิจ นายธนาคาร นายหน้าประกัน นักการเมือง ข้าราชการ      ผู้พิพากษา ทนายความ แอร์โฮสเตส

 6. แบบระเบียบแบบแผน

ชอบทำกิจกรรมรูปธรรม กิจกรรมทางภาษา ยึดถือประเพณี รับผิดชอบ กล้าแสดงผลงาน

ชอบพึ่งพาผู้อื่น อาชีพที่เหมาะ เช่น เลขานุการ สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานพิมพ์ดีด

ขอบคุณข้อมูลดี จาก หนังสือพิมพ์ M2F

ทริป * สาระง่ายๆ สไตล์ สุจิตรา

Leave a Reply